Voorwaarden Reizen & Workshops

 • De inschrijving is geldig op het moment dat een volledig ingevulde boekingsformulier is ontvangen per post of email door Hof Outdoor en de aanbetaling is voldaan.
 • Deelname geschiedt in volgorde van binnenkomst.
 • De betaling vindt plaats in 1 termijn.
 • Elk bedrag, niet op de vervaldag van de factuur betaald, zal een rente opbrengen van 1,5% per maand, zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling.
 • De buitenrechtelijke incassokosten die Hof Outdoor moet maken om haar vorderingen op de deelnemer te incasseren, komen ten alle tijden voor rekening van de deelnemer. Deze incassokosten worden vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag inclusief rente.
 • Hof Outdoor behoudt het recht om een cursus of andere activiteit te annuleren, te onderbreken of te wijzigen in geval van onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmachtsituatie ook.
 • Hof Outdoor behoudt het recht om een cursus of andere activiteit te annuleren als het minimum aantal deelnemers tot 7 dagen voor de cursus of activiteit niet behaald is. Annulering door Hof Outdoor wegens onderinschrijving betekent dat men de betaling terugkrijgt zonder recht op rente of schadevergoeding.
 • Bij annulering door deelnemers worden de volgende bedragen in rekening gebracht: Bij minder dan 20 dagen voor aanvang van de reis of workshop 30% van het totaalbedrag. Bij minder dan 7 dagen voor aanvang van de reis of workshop het totaalbedrag.
 • Annuleringskosten worden niet in rekening gebracht als men zorgt voor een vervanger. Men blijft in dit geval, evenals degene die de boeking overneemt, hoofdaansprakelijk voor het voldoen van alle verplichtingen en de eventuele uit de overdracht van de boeking voortkomende kosten.
 • Annulering en / of het overdragen van een reservering dient schriftelijk te geschieden.
 • Bij annulering door ziekte of overlijden van een eerstegraads familielid wordt bij tonen van doktersverklaring of ander officieel document het totaalbedrag volledig vergoed.
 • Deelname is op eigen risico en elke deelnemer is verplicht de mogelijke risico’s zelf te dekken door onder andere een goed dekkende ziektekostenverzekering en een reis-/bergsportverzekering.
 • Speciale gezondheidsrisico’s die van invloed zijn op een succesvol afronden van een cursus of activiteit dienen bij inschrijving gemeld te worden.
 • Wanneer tijdens een activiteit of cursus blijkt dat iemand niet over de vereiste conditie beschikt om de activiteit of cursus voort te zetten, kan de gids/ reisleider besluiten om hem / haar onder leiding van een andere gids / reisleider een andere route of programma te laten volgen of terug te keren naar de plaats van vertrek. Ongemakken die hieruit voortvloeien zijn voor de rekening van de deelnemer.
 • Hof Outdoor is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage of uitrusting.
 • Hof Outdoor stelt materiaal ter beschikking van de deelnemer. De deelnemer dient als een goed huisvader te zorgen voor dit materiaal. Het toebrengen van schade is voor rekening van de deelnemer.
 • De deelnemer zal de richtlijnen van de gids/reisleider in verband met veiligheid, het programma van de activiteit / cursus en het groepsgebeuren dienen te volgen. Bij overtreding van deze richtlijnen kan een deelnemer uitgesloten worden van verder deelname zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding of terugbetaling van een gedeelte van de reissom. Kosten die voortvloeien door de uitsluiting van deelname zijn voor rekening van de betreffende deelnemer.
 • Wijzigingen in de dienstregeling van vervoerder kunnen reisduur beïnvloeden. De deelnemer heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten die wijzigingen met zich meebrengen. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van door Hof Outdoor georganiseerd vervoer en of verblijf en andere diensten, zal de deelnemer zelf en voor eigen rekening hier voor moeten zorgen.